نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز به روایت تصویر

نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز به روایت تصویر  نخستین جشن دانش آموختگی تعدادی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز به روایت تصویر

 

 

 

نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز به روایت تصویر  نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز به روایت تصویر  نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز به روایت تصویر

 

جهت مشاهده تمامی تصاویر به ادامه خبر رجوع نمایید...

ادامه خبر