قوانین آموزشی دانشگاه

قوانین آموزشی دانشگاهدانشجویان گرامی جهت مطالعه قوانین آموزشی دانشگاه از طریق زیر منوی " قوانین آموزشی " از منوی " حوزه دانشجویی " اقدام نمایند. مطالعه با دقت قوانین آموزشی جهت آشنایی با ضوابط و قوانین آموزشی به کلیه دانشجویان گرامی پیشنهاد می گردد.
 
ادامه خبر