تکمیل مشخصات مدرسی

تکمیل مشخصات مدرسیبه اطلاع مدرسان محترم می رساند آخرین مهلت تکمیل مشخصات در سامانه سجاد مورخ 95/1/18 می باشد،بدیهی است پیرو بخشنامه 94/63008م دانشگاه جامع پس از این تاریخ کد مدرسی کلیه مدرسانی که نسبت به این امر اقدام نکرده اند بصورت کامل غیر فعال خواهد شد و تحت هیچ شرایطی مجددا فعال نمی گردد.

ادامه خبر