تشکیل جلسه کمیته کارآفرینی

تشکیل جلسه کمیته کارآفرینیدر این جلسه که با حضور اکثریت اعضا کمیته تشکیل گردید ریاست محترم مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز به جایگاه و ماموریت دفاتر کارآفرینی و استعدادیابی اشاره کردند و گفتند دفتر کارآفرینی مرکز،این آمادگی را دارد که  هرگونه خدمات  مشاوره ای،آموزشی و ترویجی و پژوهشی را به دانشجویان محترم ارائه دهد،اعضای دفتر نیز در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ادامه خبر