رشته های تحصیلی دانشگاه

رشته های تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سرباز بشرح ذیل می باشند :
 
مقطع : کاردانی
 

1.کاردانی فنی شهر سازی


 


2.عمران-نگهداری و مرمت ساختمان


 


3.حسابداری مالی


 


4.معماری شهری


 


5.امور دهیاری ها و شوراها


 


6.مدیریت امور اداری

 
 
7. حسابداری - حسابرسی
 
 
8.مدیریت کسب و کار