اطلاعیه امتحانات پایان نیمسال دوم97-96

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساندامتحانات پایان نیمسال دوم97-96 از تاریخ97/3/27 آغاز خواهدشد،مقتضی است نسبت به تسویه کامل شهریه نیمسال دوم وتهیه پرینت کارت ورود به جلسه وممهور نمودن آن توسط واحد مالی تاروزپنج شنبه مورخ97/3/24 اقدام نمایند.(کارت ورودبه جلسه بدون مهر امورمالی فاقداعتبارمی باشد).

ضمناً تاریخ امتحانات دانشجویان ورودی بهمن962 متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

                                                                                                                           ((واحدمالی))

ادامه خبر

اطلاعیه پرداخت شهریه

 به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، تمامی شهریه خود رابه طورکامل دراسرع وقت پرداخت وتسویه نماینددرصورت عدم تسویه مسئولیت وعواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.که منجر به انسدادسامانه دانشجویی خواهدشد.درصورت انسدادسامانه ازتمامی امورات دانشجویی ازقبیل درخواست ها،گواهی ها،برگه انتخاب واحد،فاکتورشهریه و...ازطریق سامانه آموزش جلوگیری به عمل خواهدآمد ومرکزهیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.

توجه داشته باشیدجهت پرداخت شهریه به صورت آنلاین ازپنل کاربری دانشجویی توسط خوددانشجوقابل پرداخت می باشد.

همچنین قابل ذکر می باشد که جهت پرداخت شهریه خود کافیست ابتدا به سامانه هم آوا>>منوی تسویه حساب>>شهریه85% درصدباقیمانده مراجعه کرده نسبت به پرداخت آنلاین و الکترونیکی آن اقدام نمایید.

ادامه خبر

اطلاعیه مهم جهت پرداخت شهریه

 به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند جهت انتخاب واحد خود بایدنسبت به پرداخت شهریه علی الحساب 85%درصدمرکز و15%درصدسهم ستاد به صورت آنلاین از منوی خود دانشجومیباشد در غیر اینصورت در سامانه جدید سما امکان انتخاب واحد بدون پرداخت شهریه مقدور نمیباشد،ضمنا یادآوری میگردد درصورت انتخاب واحد بدون پرداخت شهریه انتخاب واحد آنها توسط سامانه بصورت خودکارحذف می گردد.

(واحدمالی)

ادامه خبر

اطلاعیه پرداخت شهریه

 به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند تا مورخ ۹۶/۱۰/۳ شهریه ۸۵ درصد را واریز کنند در صورت عدم پرداخت کارت ورود به جلسه امتحانات تایید نخواهد شد.

⚠️توجه: کلیه دانشجویان با استفاده از روشهای زیر می توانند شهریه ۸۵ درصد را واریز نمایند:

الف- واریز شهریه85 درصد به شماره حساب دانشگاه نزد بانک ملی – بنام مرکزآموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز و تحویل فیش واریزی به امور مالی دانشگاه

ب - واریز از طریق دستگاه کارتخوان در امور مالی این دانشگاه

ادامه خبر

اطلاعیه پرداخت شهریه

 (قابل توجه کلیه دانشجویان)
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند آندسته از دانشجویانی که شهریه خود را به طور کامل پرداخت نکرده اندنسبت به پرداخت شهریه خود هرچه سریع تر اقدام نمایند درصورت عدم پرداخت عواقب آن به عهده شخص دانشجو میباشد.
آخرین مهلت پرداخت 18/9/96 می باشد و تمدید نخواهد شد.

ادامه خبر

اطلاعیه آنلاین پرداخت شهریه85%درصددرسامانه جدیدآموزشی(سما)

 (اطلاعیه مهم امورمالی)

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت تسریع درامورات سهولت کار دانشجویان باپیگیری های مسئولین دانشگاه،درگاه آنلاین پرداخت شهریه85% درسامانه جدیدآموزشی(سما)راه اندازی گردید،ازاین پس دانشجویان می توانندبامراجعه به سامانه آموزشی سمانسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند.

ادامه خبر

اطلاعیه امور مالی جهت پرداخت شهریه علی الحساب برای انتخاب واحد

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، حداکثر تا تاریخ 96/6/16 مهلت دارند مبلغ 3000000ریال ازشهریه خود رابه صورت علی الحساب  جهت دسترسی به پنل کاربری خود برای انتخاب واحدبه شماره حساب 0110874425001به نام مرکزعلمی کاربردی شهرداری سربازپرداخت نماینددرصورت عدم پرداخت شهریه علی الحساب  مسئولیت وعواقب ناشی از عدم انتخاب واحد بر عهده شخص دانشجو می باشدکه منجر به تعلیق دانشجودرطول ترم خواهدشد.

توجه داشته باشیدباتوجه به بروزرسانی سامانه(جدید)آموزشی سما پرداخت شهریه 85%درحال حاضرفقط ازطریق بانک ملی قابل پرداخت می باشد همچنین قابل ذکر می باشد که بعداز پرداخت شهریه علی الحساب خود یک نسخه از رسید بانکی تحویل امور مالی نمائید.

تاریخ فوق الذکر به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و عواقب عدم انتخاب واحد دانشجو بر عهده شخص دانشجو می باشدومرکزهیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.

آخرین مهلت پرداخت شهریه علی الحساب 96/6/16 می باشد.

ادامه خبر